مشاوره و تحلیل پروژه

C#.net, Asp.Net, SqlServer
JQuery, CSS3, HTML5
Java, Python, C++
لیست تمام پروژه ها
کد : 598

برنامه تبدیل عبارت های infix و postfix و prefix به همدیگربرنامه تبدیل عبارت های infix و  postfix و prefix به همدیگردر این برنامه شما می توانید هر یک از حالات
  1. infix
  2. postfix
  3. prefix
را به عنوان ورودی برنامه وارد کنید و سپس حالتی را که می خواهید عبارت ورودی به آن تبدیل شود را انتخاب نمایید
برنامه عبارت ورودی را به حالت مورد نظر شما تبدیل می کند
بدین ترتیب هر شش نوع تبدیل در این برنامه پیاده سازی شده است
  1. infix to postfix
  2. infix to prefix
  3. prefix to infix
  4. prefix to postfix
  5. postfix to prefix
  6. postfix to infix

در صورتیکه شما بخواهید عبارت infix را به postfix تبدیل کنید و حاصل عبارت را نیز محاسبه نمایید این لینک را کلیک کنید :

تبدیل infix به postfix و محاسبه حاصل عبارت


   قیمت:   ريال 200,000
   قیمت مستندات:   

     
برنامه نویسی و طراحی سایت
گروه پروژه برنامه نویسی (پرودان) برنامه نویسی 1393 - 2014
Valid CSS!