مشاوره و تحلیل پروژه

C#.net, Asp.Net, SqlServer
JQuery, CSS3, HTML5
Java, Python, C++
لیست تمام پروژه ها
کد : 601

هشت وزیر با روش الگوریتم ژنتیک با C++هشت وزیر با روش الگوریتم ژنتیک با C++برنامه هشت وزیر (N وزیر) با الگوریتم ژنتیک ،
الگوریتم ژنتیک ، در این برنامه ابتدا یک جمعیت اولیه ایجاد میشود ، در این جمعیت تمام مهره ها بصورت تصادفی چیده میشوند . سپس با استفاده از تابع ارزیاب Fitness Function اعضایی که شرایط بهتری دارند برای جفت گیری انتخاب میشوند . در این برنامه هرچه جفت وزیرهای کمتری همدیگر را بزنند شرایط بهتری را برای جفت گیری دارند .
جفت های انتخاب شده با استفاده از Cross Over کردن جفت های جدید را تشکیل میدهند که در نهایت به جواب میرسند
این برنامه با C++ نوشته شده که نسخه  C# آن هم موجود است
   قیمت:   ريال 200,000
   قیمت مستندات:   

     
برنامه نویسی و طراحی سایت
گروه پروژه برنامه نویسی (پرودان) برنامه نویسی 1393 - 2014
Valid CSS!