مشاوره و تحلیل پروژه

C#.net, Asp.Net, SqlServer
JQuery, CSS3, HTML5
Java, Python, C++
لیست تمام پروژه ها
کد : 642

حل مسئله N وزیر (8 وزیر) با الگوریتم ژنتیک VB.Net



حل مسئله N وزیر (8 وزیر) با الگوریتم ژنتیک VB.Netالگوریتم ژنتیک GA یک گونه از جستجوی پرتوی اتفاقی است که از ترکیب دو حالت والد به وجود می آید . در این برنامه که براساس مبحث الگوریتم های ژنتیک کتاب هوش مصنوعی دانشگاه امام رضا مشهد ، نوشته شده 
هر چیدمان وزیر ها توسط یک ارایه یک بعدی مشخص می شود در ابتدا یک جمعیت تصادفی تولید می شوند و سپس با استفاده از تابع برازش که در اینجا تعداد جفت هایی که به هم حمله نمی کنند را برمیگرداند جفت های بهتر را برای جفت گیری انتخاب می کنیم

 در این برنامه جمعیت اولیه در Initial population تولید و توسط Fitness Function (تابع برازش)رتبه بندی می کند و جفت هایی را انتخاب می کند که
در Selection (انتخاب)جفت گیری میکنند که فرزندانی CrossOver (جفت گیری)تولید میکند که ممکن است Mutation  (جهش)روی آن ها رخ دهد
 این روش قابل مقایسه با انتخاب طبیعی از نوع تولید جنسی است

داخل برنامه توضیح کدها نوشته شده است .
   قیمت:   ريال 250,000
   قیمت مستندات:   

     
برنامه نویسی و طراحی سایت
گروه پروژه برنامه نویسی (پرودان) برنامه نویسی 1393 - 2014
Valid CSS!