مشاوره و تحلیل پروژه

C#.net, Asp.Net, SqlServer
JQuery, CSS3, HTML5
Java, Python, C++
برنامه نویسی و طراحی سایت
گروه پروژه برنامه نویسی (پرودان) برنامه نویسی 1393 - 2014
Valid CSS!